Az fm-epulettervezes.hu oldal megnyitásával, használatával Ön elfogadja az oldalon közzétett feltételeket. Amennyiben  bármely részével nem ért egyet, kérjük, ne használja honlapunkat. 
A honlapunkon közzétett információk, tájékoztató jelleggel kerültek feltöltésre. Törekszünk a mindig pontos és hiteles tartalmak naprakész közzétételére, de az esetleges jogszabályváltozásokból vagy egyéb információk megváltozása miatti veszteségekért felelősséget nem vállalunk. A honlapunkon közzétett árak tájékoztató jellegűek, nem minősülnek ajánlattételnek. Fenntartjuk a jogot, hogy árainkat a projektekre egyedileg szabjuk meg, a munka nagysága és mennyisége szerint. Egyes szolgáltatásokat partner mérnök kollégák végeznek. 

A weboldalon szereplő minden képi és szöveges információt szerzői jog véd! 
Bármilyen felhasználás, részben vagy egészben csak a szerző előzetes írásos beleegyezésével lehetséges. 

ADATVÉDELMI - ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ

 

AZ FM-design stúdió Építésziroda Kft. - cím. 2220 Vecsés, Damjanich utca 48. cégjegyzékszám: 13-09-109913, adószám: 13815402-2-13 továbbiakban: Szolgáltató - kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az Ügyfél / Látogató, a természetes személyeknek, a személyes adatok védelmére, az önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) és az Európai Parlament és Tanács (2016. április 27) 2016/679 GDPR rendelete és az egyéb hatályos adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályoknak megfelelően járjon el. Az alábbi tájékoztatást adjuk az fm-epulettervezes.hu oldalra (továbbiakban: Honlap) látogató részére.

 

ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI:

 

Név: FM-design stúdió Építésziroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2220 Vecsés, Damjanich utca 48.
Telefon: +36 20 984 2112,  +36 20 494 3096
Email cím: fmdesign1995@gmail.com


COOKIE HASZNÁLATA:

 

Adatkezelő tájékoztatja a honlap Látogatóit, Felhasználóit, hogy a honlap cookie-kat használ a hatékony működés érdekében. A cookie célja a Honlap minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok, amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el.
 

A honlap használatával a honlapra látogatók engedélyezik az Adatkezelő részére, a következő cookiek használatát:

 

Típus: RENDSZER ÁLTALÁNOS SÜTIK:
Hozzájárulás: nem igényel
Leírás: a webes alkalmazás működéséért felelős alap süti
Cél: honlap működésének biztosítása
Érvényesség: böngésző bezárásáig

Típus: RENDSZER FUNKCIÓ SÜTIK:
Hozzájárulás: nem igényel
Leírás: a könnyebb működéshez és a személyre szabáshoz szükséges sütik
Cél: A rendszer teljes funkcionalitását tudja elérni vele a felhasználó, ezek nélkül számos dolog nem működik
Érvényesség: böngésző bezárásáig

Típus: RENDSZER NYOMKÖVETŐ  SÜTIK:
Hozzájárulás: igényel
Leírás: méréshez szükséges illetve a felhasználói élmény kialakításához szükséges Cél: statisztika készítése
Érvényesség: 365 nap

Típus: RENDSZER NYOMKÖVETŐ  SÜTI (harmadik féltől származó):
Hozzájárulás: nem igényel
Leírás: új látogatók azonosítására és a webes nyomkövetésre alkalmas (van rendszerbe integrált és van amit egyénileg is beállíthat) (Google, Facebook, Twitter, AddThis)
Cél: pl. google Adwords konverziókövetés cookieval az adWords hirdetések hatékonyságát mérjük
Érvényesség: pl. adwords 30 nap

 

GOOGLE ANALYTICS

Segíti a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését. A Google Analytics a látogatók beazonosításához további cookie-t használ. A Google Analytics nem rögzít olyan IP adatokat, amelyekkel az Érintett beazonosítható lenne. A mérési adatokról, azok kezeléséről a Google az alábbi oldalán részletes felvilágosítást nyújt. Elérhetősége: https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu

 

FACEBOOK REMARKETING

Az Adatkezelő a Facebook remarketing szolgáltatásának használatával a Facebook Pixel cookie adatait is gyűjti abból a célból, hogy Facebook remarketing szolgáltatását használja online hirdetéseinek Facebook felületein történő kiszolgálásához és a hirdetések optimalizálásához.
A Facebook adatvédelmi tájékoztatóját itt találja: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

COOKIEK LETILTÁSA:

Adatkezelő tájékoztatja a honlap Látogatóit, Felhasználóit, hogy a cookiek elfogadása nem kötelező,  lehetőségük van a cookiek használatának tiltására a saját felhasználói eszközeik beállításaiban. Ez a beállítás általában az eszköz böngészőjének beállításai között az Adatvédelem és Biztonság menü alatt érhető el. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a látogató tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal nem, vagy nem az elvárt módon működik, és ezért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Az alábbiakban a három leggyakrabban használt böngésző cookie beállításait mutatjuk be, így lehetőségük van a cookiek tiltására:

Chrome

Gyors menü >> Beállítások gomb >> Speciális beállítások rész >> Adatvédelem és biztonság szekcióban lévő Tartalombeállítások gomb >> Cookie-k gomb >> Cookie-adatok mentésének és olvasásának engedélyezése a webhelyeken (ajánlott) résznél ez bekapcsolható vagy inaktiválható a funkció. Böngésző url: chrome://settings/content/cookies  A leírás a Google Chrome 66.0.3359.181 (64 bites) verziója alapján készült.

Firefox

Gyors menü >> Beállítások gomb >> Oldalsó panelből válasszuk az Adatvédelem és biztonság menüt >> Sütik és oldaladatok szekcióban bekapcsolható a „Sütik és oldaladatok blokkolása (a weboldal hibáját okozhatja)”. Böngésző url: about:preferences#privacy A leírás a Firefox Quantum 60.0 (64 bites) verziója alapján készült.

Edge  

Gyors menü >> Beállítások gomb >> Speciális beállítások megnyitása gomb >> Cookie-k szekciónál lenyíló mezőből engedélyezhető illetve letiltható a cookie használata. Böngésző url: nincs A leírás a Microsoft Edge 42.17134.1.0 verziója alapján készült.

 

 

 ALAPFOGALMAK:

 
 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közléstovábbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 

ADATKEZELÉSEK:  

A Szolgáltató által végzett adatkezelés jogalapja, meghatározása: 


A Szolgáltató révén megvalósuló adatkezelésekre az Info.tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor. A hozzájárulást a felhasználó a honlap használatával, valamint – az ajánlatkérések és hozzászólások során – személyes adatai önkéntes megadásával adja meg. A Honlapon találhatóak olyan linkek, amelyek más honlapokra mutatnak. Az ilyen külső honlapok adatkezelésére vonatkozóan az adott honlap adatkezelési nyilatkozatában foglaltak irányadók.

A szolgáltatásaink igénybevétele kapcsán megadott személyes adatokat nem kapcsolhatjuk össze és a látogatóink beazonosítása alapvetően nem célunk.

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a Szolgáltatóval történő kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.


A Szolgáltató internetes oldalai bármilyen adat megadása nélkül látogathatóak.

 

Vannak azonban olyan jellegű szolgáltatások, amelyekhez szükségszerűen hozzátartozik az adatszolgáltatás, az alábbiakban részletezzük milyen esemény során milyen adatszolgáltatásra kerül sor:

 

A tevékenység magnevezése: HONLAP LÁTOGATÁSA:

 • Az adatkezelés célja: a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása, a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása, a rosszindulatú, honlapunkat támadó látogatók beazonosítás, a látogatottság mérésére, statisztikai célok
 • Jogalap: társaságunk jogos érdeke
 • Kezelt adatok: IP címe, látogatás időpontja, a meglátogatott aloldalak adatai, az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa
 • Időtartam: nem releváns
.

A tevékenység magnevezése: ÉRDEKLŐDÉS ÉS AZ AJÁNLATKÉRÉSSEL KAPCSOLATOS ŰRLAP:

 • Az adatkezelés célja: Az Érdeklődő részére a megválaszolás, árajánlat nyújtása, kapcsolattartás céljából, emailen és/vagy telefonon
  vagy árajánlatkéréshez tartozó személyes konzultációra egyeztetés céljából 
 • Jogalap: az Érdeklődő önkéntes hozzájárulása
 • Kezelt adatok: természetes személy családi és utóneve, az érintett ingatlan címe, hrsz. száma, email cím, telefonszám, IP cím egyéb, nem kötelezően megadandó adatok: pl. telek szélessége, területe, az ajánlat kérő által küldött üzenet stb.
 • Időtartam: nem tároljuk
 • Adattovábbítás: nincs
 • Adatfeldolgozás: nincs

 

A tevékenység magnevezése: HOZZÁSZÓLÁS ÍRÁSA CIKKEKHEZ:

 • Az adatkezelés célja: A hozzászólóval való kapcsolattartás és a hozzászólás megválaszolása
 • Jogalap: a Hozzászóló önkéntes hozzájárulása
 • Kezelt adatok: név ,email cím, dátum
 • Időtartam: visszavonásig
 • Adattovábbítás: nincs
 • Adatfeldolgozás: nincs

 

A tevékenység magnevezése: HOZZÁSZÓLÁS ADATLAPHOZ, ÜGYFELEINK VÉLEMÉNY ÍRÁSA, űrlap kitöltése:

 • Az adatkezelés célja: A hozzászólóval való kapcsolattartás és a hozzászólás megválaszolása
 • Jogalap: a Hozzászóló önkéntes hozzájárulása
 • Kezelt adatok: név, email cím, IP cím, dátum, hozzászólás szövege
 • Időtartam: korlátlan ideig 
 • Felhasználás: nevet, vagy a név kezdőbeit, dátumot és a hozzászólás szövegét honlapunkon és egyéb saját közösségi oldalainkon megjelentethetjük
 • Adattovábbítás: nincs
 • Adatfeldolgozás: nincs

 

A tevékenység magnevezése: TERVEZŐI SZERZŐDÉSNÉL KEZELT ADATOK:

 • Az adatkezelés célja: a szolgáltatás megrendelése, annak teljesítése, a teljesítés és a fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség
 • Jogalap: az érintett(ek) hozzájárulásával a szerződés mellékleteként (Infotv. 5. § (1) a), és jogszabályi felhatalmazás (Számvtv. 169. § (2)).  
 • Kezelt adatok: az előzetesen a honlapon, vagy telefonon, vagy személyesen önkéntesen megadott adatok, (teljes név, lakcím, telefonszám, e-mail, bankszámlaszám, személyi igazolvány szám, édesanyja neve, születési helye és ideje, adószáma, NÜJ száma, az ingatlan címe, hrsz. száma, számlázási cím)(ezek az adotok közül csak azok amelyek a konkrét szerződéskötéshez feltétlenül szükségesek) Az adatokat helyességét nem vizsgáljuk. 
 • Érintettek: a szolgáltatóval szerződő valamennyi érintett.  
 • Időtartam: 15 év
 • Adattovábbítás: a számla továbbítása a könyvelésnek és egyes adatok amik szükségesek azok kerülnek továbbításra a szerződésben részletezetten azoknak, akik a tervezésben a munkát végzik 
 • Adatfeldolgozás: szerződésbe foglalt adatként

 

A tevékenység megnevezés: SZERZŐDÉSBEN RÖGZÍTETT SZOLGÁLTATÁSSAL SZOROSAN ÖSSZEFÜGGŐ ADATOK KEZELÉSE:

 • Az adatkezelés célja: megrendelt  szolgáltatás teljesítése. (Az elektronikus rendszerek használata, pl: a Hatóságok megkeresése, ÉTDR és E-napló, E-közmű stb.) szerződés szerint. 
 • Jogalap: az érintett(ek) hozzájárulásával (szerződés melléklet, és meghatalmazás) (Info.tv. 5. § (1) a),  jogszabályi felhatalmazás (Számv.tv. 169. § (2)).  
 • Kezelt adatok: a szerződésben rögzített adatok. Az előzetesen a honlapon, vagy telefonon, vagy személyesen megadott adatok, (teljes név, lakcím, telefonszám, e-mail, bankszámlaszám, személyi igazolvány szám, édesanyja neve, születési helye és ideje, adószáma, NÜJ száma, az ingatlan címe, hrsz. száma, számlázási cím)(ezek az adatok közül azok, amelyek a konkrét szerződéskötéshez feltétlenül szükségesek)
 • Érintettek: a szolgáltatóval szerződő valamennyi érintett.  
 • Időtartam: 15 év
 • Adattovábbítás: az érintettek meghatalmazásával, minden a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges  illetékes Hatóságok. (Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. által üzemeltetett: E-naplo, ÉTDR, E-kozmű elektronikus rendszerek, az illetékes Főépítészi Iroda és Építéshatóság, továbbá az egyéb illetékes Hatóságok) Egyéb adattovábbítás: A szakági tervek elkészítéséhez a szakági tervezők részére a szükséges személyes adatok megküldése (építtető neve, címe, telefonszáma, email címe, az ingatlan címe, hrsz. száma) 
 • Adatfeldolgozás: komplett tervdokumentációk (rajzi mellékletek és szöveges műszaki leírások)

 

A tevékenység megnevezése: EGYÉB ADATKEZELÉSEK:

 • Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait.
 • Társaságunk külföldre nem továbbít adatokat.
 • A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.
 • A Szolgáltató adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.
 • Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.
 • Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk bűncselekményt követ el vagy Társaságunk rendszerét támadja, az adott látogató megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.
 • A Szolgáltató az Adatvédelmi/adatkezelési szabályzatban fel nem sorolt adatok kezeléséről az adat felvételekor ad tájékoztatást a jogszabályoknak megfelelően.

 

 

ADATFELDOLGOZÓK KÖRE:


Az ellátott tevékenység megnevezése: TÁRHELY SZOLGÁLTATÓ

Név: Oleander Informatikai Kft.
Székhely: 3534 Miskolc, Gőz u. 7.
Telefon: +36 46 200 400
Email cím: iroda@honlap.hu

 • Az adatkezelés célja: Az fm-epulettervezes.hu honlap megfelelő működése
 • Jogalap: a felhasználó hozzájárulása, az Info.tv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.  
 • Kezelt adatok: összes személyes adat amit a honlapon keresztül az érintett megadott
 • Érintettek: A honlapot használó valamennyi érintett
 • Időtartam, az adatok kezelésére: Az adatkezelő (fm-epulettervezes.hu honlapjának) a tárhely szolgáltatóval kötött megállapodás időtartamára, vagy a felhasználó (érintett) a tárhely szolgáltatónak címzett adattörlési kérelméig tart.

 

Az ellátott tevékenység megnevezése: SZÁMLÁK KEZELÉSE

Név: ReMaLi-Conto Kft.
Székhely: 2220 Vecsés Miklós utca 8.
Email cím: bartok.attila.zsolt@gmail.com

 • Az adatkezelés célja: a számlák feldolgozása
 • Kezelt adatok: az érintettek teljes neve, címe, adószáma, számlaszáma és minden olyan személyes adat ami a számlán szerepel és a könyvelésnek elengedhetetlen
 • Érintettek: A szolgáltatóval szerződött valamennyi érintett
 • Időtartam, az adatok kezelésére: 8 év

 

Az ellátott tevékenység megnevezése: A TERVDOKUMENTÁCIÓK FOGADÁSÁRA KIALAKÍTOTT KÖZPONTI ELEKTRONIKUS RENDSZEREK (E-NAPLÓ, ÉTDR, E-KÖZMŰ)

Név: Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft.
Székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 59. E/3. épület
Postacím: 1507 Budapest, Pf.: 2.
Telefon: +36-1-279-2640, +36-1-279-2610
Fax: +36-1-279-2641
Email: info@lechnerkozpont.hu

 • Az adatkezelés célja: a tervezői szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítése. Az épület építési engedélyezési eljárása, vagy egyszerűsített bejelentési eljárás lefolytatása, a közműszolgáltatók hozzájárulásának beszerzése
 • Kezelt adatok: teljes név, lakcím, telefonszám, e-mail, bankszámlaszám, személyi igazolvány szám, édesanyja neve, születési helye és ideje, állampolgársága, adószáma, NÜJ száma, az ingatlan címe, hrsz. száma, számlázási cím) és minden személyes adat ami a terveken szerepel
 • Érintettek: A szolgáltatóval szerződött valamennyi érintett
 • Időtartam, az adatok kezelésére: http://lechnerkozpont.hu/doc/adatkezelesi-tajekoztato/adatkezelesi-tajekoztato.pdf

 

 

 

LÁTOGATÓ JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI


Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja

 
 • az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve
 • az űrlapok kitöltése során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.

 

A tevékenység megnevezése: ÜGYINTÉZÉS, PANASZ

 • Az adatkezelés célja: észrevételre, panaszra válaszadás
 • Jogalap: jogi kötelezettség
 • Kezelt adatok: teljes név, e-mail cím, telefonszám, levelezési cím, egyéb személyes üzenet
 • Időtartam: 5 évig


Ön az adatkezelésről

 • tájékoztatást kérhet,
 • kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).


Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság


Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391-1400
Fax: +36 1 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://naih.hu/


Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk

az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott

 • adatairól,
 • azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,
 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
 • az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

Az érintett a jelen nyilatkozatban ismertetett jogait az alábbi elérhetőségen keresztül gyakorolhatja, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön az fmdesign1995@gmail.com e-mail, postacím: 2220 Vecsés, Damjanich utca 48. kérhet további tájékoztatást.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból –  3  napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.

Válaszunkat indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 28 napon belül megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 28 napon belül írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 28 napon belül megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

 

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat.

 


A Szolgáltató köteles az adatkezeléssel kapcsolatos alábbi jogszabályok és ajánlások betartására:

 
 • Magyarország Alaptörvénye, VI. cikk
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info.tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • a 2001. évi CVIII. törvény – Eker tv. (Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről),
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)
 • az "Online Privacy Alliance" ajánlásait.

 

Az adatvédelmi nyilatkozat módosításának lehetősége

 

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat.
Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a https://www.fm-epulettervezes.hu/adatkezeles/ weboldalon történik. Utolsó módosítás: 2023.01.01.

Csatlakozzon hozzánk!
Közösségi oldalainkon 3D látványterveket, videókat,
kivitelezés közben készült épületfotókat teszünk közzé aktuális munkáinkról.
Copyright  ©  2012-2023  FM-design stúdió Építésziroda | A weboldalon szereplő minden képi és szöveges információt szerzői jog véd! Minden jog fenntartva!