A weboldalon szereplő minden képi és szöveges információt szerzői jog véd! 
Bármilyen felhasználás, részben vagy egészben csak a szerző előzetes írásos beleegyezésével lehetséges. 
A honlapunk tartalmával kapcsolatban a közzétett információk és egyéb írásos anyagok, tájékoztató jelleggel kerültek feltöltésre. 
Törekszünk a mindig pontos és hiteles tartalmak naprakész közzétételére, de az esetleges jogszabályváltozásokból vagy egyéb információk megváltozása miatti veszteségekért felelősséget nem vállalunk. 
A honlapunkon közzétett árak tájékoztató jellegűek, nem minősülnek ajánlattételnek.
Fenntartjuk a jogot, hogy árainkat a projektekre egyedileg szabjuk meg, a munka nagysága és mennyisége szerint.
Egyes szolgáltatásokat partner mérnök kollégák végeznek. 
Az fm-epulettervezes.hu oldal megnyitásával lehetősége van elfogadni és elutasítani az oldalon közzétett adatkezelési feltételeket.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

FM-DESIGN STÚDIÓ ÉPÍTÉSZIRODA KFT.

 

HATÁLYOS: 2023.11.13 NAPJÁTÓL VISSZAVONÁSIG

 

     1. Az adatkezelő adatai:

Cégnév:   FM-design stúdió Építésziroda Kft.
Székhely:  2220 Vecsés, Damjanich utca 48.
Cégjegyzékszám:  13-09-109913
Adószám: 13815402-2-13
Képviselő:  Fazekas Miklós ügyvezető
Telefonszám: +36 20 984 2112
E-mail cím:  fmdesign1995@gmail.com
 

     2. Az Adatkezelési Tájékoztató célja:

Az adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja ügyfelei, partnerei tájékoztatása személyes adataik kezelését illetően.

Az adatkezelő kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.

Az adatkezelő megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy partnerei személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezelje.

Az adatkezelő fentieknek megfelelve alakította át hétköznapi tevékenységét, dolgozta ki a szabályzatait, nyilvántartásait, iratmintáit, tájékoztatóit.

Az adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők az adatkezelő székhelyén és weboldalán. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Az adatkezelő elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja partnerei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

     3. Az Adatkezelési Tájékoztató személyi, tárgyi és időbeli hatálya:
A jelen Adatkezelési Tájékoztató személyi hatálya kiterjed az adatkezelőre, valamint azon természetes személyekre, akik adatait a jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.

A Tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed az adatkezelő tevékenysége során felmerülő összes adatkezelésre.

Jelen Tájékoztató a jóváhagyás napján lép érvénybe, további rendelkezésig, határozatlan ideig hatályos.

     4. Fontosabb fogalom meghatározások:
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító, vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára vonatkozó egy, vagy több tényező alapján azonosítható.

Különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére, vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés-továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

Adatfeldolgozó: az a természetes személy vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Közös adatkezelők: ha az adatkezelés céljait és eszközeit két vagy több adatkezelő közösen határozza meg, azok közös adatkezelőnek minősülnek.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval, vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

     5. Jogszerű adatkezelés az adatkezelőnél:
A személyes adatok kezelésére az adatkezelőnél kizárólag az alábbi esetekben kerül sor:

1. ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez,
2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél,
3. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges,
4. az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges,
5. az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Az adatkezelés jogszerűségét az adatkezelő a tevékenysége minden fázisában vizsgálja, csak olyan adatot és addig kezel, amelynek célját, jogalapját igazolni tudja. Valamely jogalap feltételének megszűnése esetén az adatkezelés csak abban az esetben folytatható, ha az adatkezelő megfelelő másik jogalapot tud igazolni.

A jogalapok igazolásának módja fő szabály szerint az írásbeliség, a ráutaló magatartással létrejött jogalap esetén is vizsgálni kell, hogy az utólag egyértelműen igazolható-e. Kétség esetén az észszerűség és a gazdaságosság szempontjaira tekintettel törekedni kell a ráutaló magatartással létrejött adatkezelés írásbeli megerősítésére.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett írásbeli hozzájárulását adja a személyes adatai kezeléséhez. A hozzájárulás formai kötöttség nélküli, de az utólagos bizonyíthatóság papír, vagy elektronikus alapú írásbeli hozzájárulást igényel.

Jogi kötelezettség teljesítése jogalapon alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg.
Az adatkezelés kötelező jellegétől függetlenül az érintett magánszeméllyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező és nem kerülhető el, továbbá az érintett számára az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatást kell adni az adatai kezelésével kapcsolatos minden jelentős tényről.

A GDPR (Általános Adatvédelmi Rendelet) szerint abban az esetben is lehetőség van személyes adatok kezelésére, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett magánszemély az egyik fél, vagy az adatkezelés, adatfelvétel a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Az adatkezelő a szerződés teljesítése jogalappal a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése céljából kezelhet személyes adatokat.

     6. Személyes adatok kezelése az adatkezelőnél:
Az adatkezelő épülettervezéssel, szaktanácsadással, szakvélemény készítéssel, műszaki ellenőrzéssel és tervezői művezetéssel foglalkozik. Ezen tevékenységek ellátása során kerül kapcsolatba természetes személyek személyes adataival. Az alábbi adatkezelési tevékenységet folytatja:

A. Az adatkezelő szerződéses partnerei magánszemélyek és jogi személyek egyaránt lehetnek. A szerződéskötést egy ajánlatkérés előzi meg, személyesen, telefonon, e-mailen érkező üzenet formájában, a weboldalon (www.fm-epulettervezes.hu) található űrlapok kitöltésével, vagy a közösségi oldalakon keresztül. Az ajánlatkérő megadja nevét, telefonszámát, e-mail címét, ahova az adatkezelő elküldi vonatkozó ajánlatát, vagy időpontot egyeztet egy személyes találkozásra, ahol árajánlatot ad. Ha az ajánlat elutasításra kerül, úgy haladéktalanul, de legkésőbb az ajánlat visszautasításától számított 30 napon belül törlésre kerülnek az érdeklődő személyes adatai. Amennyiben az ajánlatkérő nem küld visszajelzést az ajánlattal kapcsolatban, az adatkezelő a személyes adatokat az ajánlat elküldésétől számított 60 napon belül törli. A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződés létrehozása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Amennyiben az érintett megrendeli a kínált szolgáltatást, szerződés megkötésére kerül sor. A szerződés megkötésekor az adatkezelő birtokába jutnak a magánszemélyek (partnerek és kapcsolattartók) további személyes adatai. Az adatkezelés jogalapja a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont), jogi személy kapcsolattartója esetén az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Az adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatás ellenértékéről számlát állít ki. A számla az ügyfél nevét, címét, esetleg adószámát tartalmazza. A számla kiállítása az adatkezelő jogszabályban rögzített kötelezettsége. A számlán szereplő személyes adatok kezelésének jogalapja, jogi kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont). A számlán szereplő személyes adatokat az adatkezelő a Számviteli törvény 169. §-ában rögzített megőrzési kötelezettségnek eleget téve, 8 évig tárolja.

B. Az adatkezelőnél igénybe vehető tanácsadásra jelentkezni személyesen, telefonon, e-mailen érkező üzenet formájában, a weboldalon található kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével, vagy a közösségi oldalakon keresztül lehet. A jelentkezés alkalmával az adatkezelő az ügyfél nevét, telefonszámát, e-mail címét kéri megadni. A személyes adatokat az adatkezelő a megfelelő időpont ügyfélhez történő rendelése és időpontmódosítás esetén a kapcsolatfelvétel biztosítása érdekében kezeli. Az ilyen módon tudomására jutott személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződés létrehozása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Amennyiben az érintett mégsem veszi igénybe a foglalt időpontban az adatkezelő szolgáltatását és az időpont módosítását sem kéri, a személyes adatok haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül törlésre kerülnek. A szolgáltatás teljesítése során a személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Az adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatások ellenértékéről számlát állít ki ügyfelei részére. A számla az ügyfél nevét, címét, esetleg adószámát tartalmazza. A számla kiállítása az adatkezelő jogszabályban rögzített kötelezettsége. A számlán szereplő személyes adatok kezelésének jogalapja, jogi kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont). A számlán szereplő személyes adatokat az adatkezelő a Számviteli törvény 169. §-ában rögzített megőrzési kötelezettségnek eleget téve, 8 évig tárolja.

C. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 21. §-a értelmében az adatkezelő által tervezett épületre kiadott építési engedély vagy a 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentése, annak a hatóság által kiadott hiánytalan bejelentésétől, a véglegessé válásának napjától számított 4 évig hatályos. A hatályossága alatt, ha az építési tevékenységet – az építési napló megnyitásával igazoltan – megkezdték, akkor az építési tevékenység megkezdésétől számított 6 éven belül az építménynek használatbavételi engedély megadására vagy használatbavétel tudomásulvételére alkalmassá kell válnia. Fentiek értelmében az adatkezelő a tervekre vonatkozó építési engedély véglegessé válásától számított legalább 10 évig őrzi meg az általa készített terveket és az azokon szereplő személyes adatokat. A személyes adatok kezelésének jogalapja jogi kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont). Amennyiben bármely okból indokolt a tervek és a személyes adatok ezen határidőn túli megőrzése, az adatkezelő erről a határidő leteltét követően haladéktalanul értesíti az érintettet a személyes adatok további kezelésének céljáról és jogalapjáról való tájékoztatással együtt.

Szerzői jog: SZJT 9.§ (1) A szerzőt a mű létrejöttétől kezdve megilleti a szerzői jogok – személyhez fűződő és a vagyoni jogok – összessége. A hatályos jog értelmében a szerzői jogok a szerző életében és halálától számított 70 éven át részesülnek védelemben, ezért a személyhez fűződő és vagyoni értékű jogok a szerző halála után is élnek. Fentiek értelmében az adatkezelő az általa készített alkotást, skicceket, bárminemű terveket, esetenként a rajta szereplő személyes adatokkal a jogszabályban meghatározott ideig a konkrét beazonosíthatóság miatt megőrzi. Az adatkezelő a szerzői jogait gyakorolja, ezt a tervezői szerződésben rögzíti.

D. Feladatai ellátása során az adatkezelő ügyfelei, partnerei e-mail címeit, telefonszámait kezeli, szerződéses kötelezettségei teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont), vagy egyéni hozzájárulásuk értelmében (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

E. Az adatkezelő munkája során alvállalkozókkal, szállítókkal és szolgáltatókkal is szerződéses viszonyban áll, ami szintén alapot biztosít a személyes adatok kezelésére. Ez esetben a személyes adatok kezelésének jogalapja (természetes személy vagy egyéni vállalkozó esetén) a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont), jogi személy kapcsolattartójának személyes adatai kapcsán az érintett előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

F. Az adatkezelő weboldalán (www.fm-epulettervezes.hu) mutatja be tevékenységét, szolgáltatásait. A weboldal működése során cookie-kat alkalmaz, amelyek szintén gyűjtenek személyes adatokat a látogatókról. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
Az adatkezelő weboldalán néhány korábbi ügyfél véleménye került feltüntetésre az adatkezelő által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban. Kizárólag akkor kerül a weboldalon feltüntetésre a véleményező személyes adata és véleménye, amennyiben ehhez írásos, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulását adta (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

H. A weboldalon az oldal látogatójának lehetősége van ajánlatot kérni az adatkezelőtől, valamint kapcsolatba lépni vele, egy-egy űrlap (ajánlatkérő- és kapcsolatfelvételi űrlap) segítségével. Az űrlapokon meg kell adni az érdeklődő nevét, e-mail címét, telefonszámát. A személyes adatok kezelésének célja az ajánlatadás, valamint kapcsolatfelvétel az oldal látogatójával és az adatkezelő szolgáltatásai iránt érdeklődővel. Amennyiben az ajánlatadást/a kapcsolatfelvételt követően nem kerül sor a szolgáltatás megrendelésére, haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül törlésre kerülnek az érdeklődő személyes adatai. Az adatkezelő a személyes adatokat a szerződés létrejötte érdekében, ezzel a jogalappal kezeli (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Az űrlap kitöltésével az érintett nyilatkozik arról, hogy megismerte az adatkezelő Adatkezelési Tájékoztatóját és tudomásul vette az abban foglaltakat.

I. Az adatkezelő létrehozott egy aloldalt (https://www.fm-epulettervezes.hu/velemenyek-epitesziroda/), ahol az ügyfeleknek a szolgáltatás igénybevételét követően lehetőségük van értékelni, véleményezni az adatkezelő tevékenységét. Az értékelés, véleményezés esetében az ügyfél nevét, e-mail címét kéri el az adatkezelő. A véleményezés és a személyes adatok rögzítésével a látogató hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez, weboldalon való közzétételéhez. A személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Az érintett nyilatkozik arról, hogy megismerte az adatkezelő Adatkezelési Tájékoztatóját és tudomásul vette az abban foglaltakat. A személyes adatokat az adatkezelő más célra nem használja fel. A weboldalon a hozzászólásnál, értékelésnél kizárólag az érintett neve (monogramja, vagy „megrendelő”) kerül közzétételre. Az adatkezelő az ilyen módon rögzített személyes adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Ha az érintett a hozzájárulását visszavonja, az adatkezelő a rögzített személyes adatokat haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül törli a rendszeréből.

J. Az adatkezelő közösségi oldalakat is üzemeltet, ahol szintén sor kerül személyes adatok kezelésére. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

K. Az adatkezelő alkalmanként nyereményjátékot is szervez. Ilyenkor a játékban résztvevők és a nyertes személyes adatainak kezelésére kerül sor. A résztvevők adatait az adatkezelő a sorsolást követően nem tárolja semmilyen rendszerében, a nyertes adatainak kezelésére a nyeremény továbbítása érdekében kerül sor. A személyes adatokat az adatkezelő az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont) alapján kezeli és a jogszabályban írt megőrzési idő figyelembevételével őrzi meg.

L. Az adatkezelő alkalmanként fotó-, vagy videófelvételeket készít ügyfeleiről, partnereiről. Amennyiben a felvételen felismerhető magánszemély látható, a felvétel elkészítésére és felhasználására – az adatkezelő weboldalán, közösségi oldalain, vagy egyéb megjelenései kapcsán – kizárólag az érintett (18 éven aluli személy esetében a törvényes képviselő) írásos, megfelelő tájékoztatáson alapuló, előzetes, önkéntes hozzájárulásával kerül sor. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

M. Az adatkezelő tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés során az adatkezelés célja a panasz közlésének lehetővé tétele, az érintett és panasza azonosítása, valamint a törvény szerint kötelezően rögzítendő adatok felvétele, illetve a panasz kivizsgálása, annak rendezésével összefüggő kapcsolattartás.
Megtett panasz esetén az ügyintézés, és így a személyes adatok kezelése – a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján – kötelező. Ennek értelmében a személyes adatok kezelésének jogalapja, jogi kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont).

Az adatkezelő a fent írt adatkezelésekről adatkezelési nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza a személyes adatok törlésére megállapított határidőket is. A nyilvántartás jelen Adatkezelési Tájékoztató mellékletét képezi.

     7. Az adatkezelővel kapcsolatban álló adatfeldolgozók:
Ha az adatkezelést az adatkezelő nevében más végzi, az adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az Általános Adatvédelmi Rendelet követelményeinek való megfelelésre, vagy az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtják.

Az adatkezelő ezúton nyilatkozik, hogy munkája során kizárólag olyan adatfeldolgozókkal lép kapcsolatba, akik megfelelő garanciával rendelkeznek a GDPR rendeletnek való megfelelőségről és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtásáról. Az adatfeldolgozók vonatkozó nyilatkozatai rendelkezésére állnak.

Az érintettek jelen Adatkezelési Tájékoztató megismerésével és tudomásul vételével elfogadják, hogy adatkezelő az alábbiakban felsorolt adatfeldolgozók és közös adatkezelők részére továbbítja személyes adataikat.

Adatfeldolgozó az adatkezelő által alkalmazott könyvelő cég:
ReMaLi-Conto Kft.
2220 Vecsés, Miklós utca 8.
remalikft@gmail.com

A számlák kiállításával kapcsolatban az adatkezelő partnere:
Billingo Technologies Zrt.
1133 Budapest, Árbóc utca 6. III. emelet
+36 (1) 500-9491
hello@billingo.hu

Az adatkezelő weboldalának tárhelyét biztosító társaság szintén adatfeldolgozónak minősül:
Oleander Informatikai Kft.
Székhely: 3534 Miskolc, Gőz u. 7.
Postacím: 3532 Miskolc, Görögszőlő u. 1.
+3646/200 400
iroda@honlap.hu

Az adatkezelő weboldala által alkalmazott Google Analytics szolgáltatás használata miatt adatfeldolgozó:
Google Ireland Limited
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország

Az adatkezelő levelezőrendszerének kiszolgálója is adatfeldolgozó:
Google Ireland Limited
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország

Adatfeldolgozónak minősül az adatkezelő által – online szolgáltatásnyújtás során – igénybe vett alkalmazás (…) üzemeltetője is:
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..

Adatfeldolgozó az adatkezelő által használt szoftver (ArchiCAD) fejlesztője is:
Graphisoft SE
1031 Budapest, Záhony u. 7. (Graphisoft park)
0036 1 437 3000
privacy@graphisoft.com

A felhő alapú online adatbázisban történő adattárolás során a szolgáltatás nyújtói adatfeldolgozónak minősülnek (Google Drive, WeTransfer):
Google Ireland Limited
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország
WeTransfer
dpo@wetransfer.com

A közösségi oldalak és a weboldalba épített közösségi plug-in-ek használata miatt közös adatkezelők:
Meta Platforms Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland

Pinterest Europe Ltd.
Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Írország

A YouTube közösségi videó megosztó oldal tulajdonosa:
Google Ireland Limited
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország

A kötelező adatszolgáltatás teljesítése kapcsán adatfeldolgozónak minősül (Lechner Lajos Tudásközpont):
Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft.
1111 Budapest, Budafoki út 59.
+36 (1) 279-2640, +36 (1) 279-2610
info@lechnerkozpont.hu

Az adatkezelő adatot szolgáltat az alábbi szakhatóság(ok) és központi hatóság(ok) számára: 
Tevékenységgel összefüggő hatóság lehet pl. Illetékes Főépítészi Iroda, Építéshatóság, továbbá a tervezés tárgyához konkrétan kapcsolódó egyéb szakhatósági irodák. Ezen hatóságok a konkrét tervezés előtt még nem ismertek, így nem meghatározhatók. Az ügyfeleinkkel a szerződéskötéskor egyeztetünk és hozzájárulásukat kérjük a szolgáltatásunk teljesítéséhez szükséges  konkrét/illetékes hatóság(ok) megkeresése.

Az adatkezelő továbbítja ügyfelei személyes adatait a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére is.
A szerződött adatfeldolgozó és adatkezelő partnerek kizárólag az adatkezelő által adott utasítás alapján (kivéve jogi előírás alkalmazása), titoktartási kötelezettséget vállalva kezelik a partnerek személyes adatait.

     8. Az adatkezelő által kötött szerződésekkel kapcsolatos adatkezelés:
Vevői szerződések:
Az adatkezelő szerződéses partnerei magánszemélyek és jogi személyek egyaránt lehetnek. A szerződéskötést egy ajánlatkérés előzi meg, személyesen, telefonon, e-mailen érkező üzenet formájában, a weboldalon (www.fm-epulettervezes.hu) található űrlapok kitöltésével, vagy a közösségi oldalakon keresztül. Az ajánlatkérő megadja nevét, telefonszámát, e-mail címét, ahova az adatkezelő elküldi vonatkozó ajánlatát. Ha az ajánlat elutasításra kerül, úgy haladéktalanul, de legkésőbb az ajánlat visszautasításától számított 30 napon belül törlésre kerülnek az érdeklődő személyes adatai. Amennyiben az ajánlatkérő nem küld visszajelzést az ajánlattal kapcsolatban, az adatkezelő a személyes adatokat az ajánlat elküldésétől számított 60 napon belül törli. A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződés létrehozása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Amennyiben az érintett megrendeli a kínált szolgáltatást, szerződés megkötésére kerül sor. A szerződés megkötésekor az adatkezelő birtokába jutnak a magánszemélyek (partnerek és kapcsolattartók) további személyes adatai. Az adatkezelés jogalapja a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont), jogi személy kapcsolattartója esetén az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Az adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatás ellenértékéről számlát állít ki. A számla az ügyfél nevét, címét, esetleg adószámát tartalmazza. A számla kiállítása az adatkezelő jogszabályban rögzített kötelezettsége. A számlán szereplő személyes adatok kezelésének jogalapja, jogi kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont). A számlán szereplő személyes adatokat az adatkezelő a Számviteli törvény 169. §-ában rögzített megőrzési kötelezettségnek eleget téve, 8 évig tárolja.

Az adatkezelőnél igénybe vehető tanácsadásra jelentkezni személyesen, telefonon, e-mailen érkező üzenet formájában, a weboldalon található kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével, vagy a közösségi oldalakon keresztül lehet. A jelentkezés alkalmával az adatkezelő az ügyfél nevét, telefonszámát, e-mail címét kéri megadni. A személyes adatokat az adatkezelő a megfelelő időpont ügyfélhez történő rendelése és időpontmódosítás esetén a kapcsolatfelvétel biztosítása érdekében kezeli. Az ilyen módon tudomására jutott személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződés létrehozása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Amennyiben az érintett mégsem veszi igénybe a foglalt időpontban az adatkezelő szolgáltatását és az időpont módosítását sem kéri, a személyes adatok haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül törlésre kerülnek. A szolgáltatás teljesítése során a személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Az adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatások ellenértékéről számlát állít ki ügyfelei részére. A számla az ügyfél nevét, címét, esetleg adószámát tartalmazza. A számla kiállítása az adatkezelő jogszabályban rögzített kötelezettsége. A számlán szereplő személyes adatok kezelésének jogalapja, jogi kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont). A számlán szereplő személyes adatokat az adatkezelő a Számviteli törvény 169. §-ában rögzített megőrzési kötelezettségnek eleget téve, 8 évig tárolja.

Az adatkezelő által készített tervek és az azokon szereplő személyes adatok megőrzése:

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 21. §-a értelmében az adatkezelő által tervezett épületre kiadott építési engedély, vagy a 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentése, annak a hatóság által kiadott hiánytalan bejelentésétől, a véglegessé válásának napjától számított 4 évig hatályos. A hatályossága alatt, ha az építési tevékenységet – az építési napló megnyitásával igazoltan – megkezdték, akkor az építési tevékenység megkezdésétől számított 6 éven belül az építménynek használatbavételi engedély megadására vagy használatbavétel tudomásulvételére alkalmassá kell válnia. Fentiek értelmében az adatkezelő a tervekre vonatkozó építési engedély (vagy bejelentési terv) véglegessé válásától számított legalább 10 évig őrzi meg az általa készített terveket és az azokon szereplő személyes adatokat. A személyes adatok kezelésének jogalapja jogi kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont). Amennyiben bármely okból indokolt a tervek és a személyes adatok ezen határidőn túli megőrzése, az adatkezelő erről a határidő leteltét követően haladéktalanul értesíti az érintettet a személyes adatok további kezelésének céljáról és jogalapjáról való tájékoztatással együtt.

Szállítói szerződések:

Az adatkezelő szállítói elérhetőségeit (név, e-mail cím, telefonszám) is kezeli és szolgáltató, alvállalkozó cégekkel is kapcsolatban áll. A partnerekkel való kapcsolattartás érdekében ezekben az esetekben is sor kerül személyes adatok kezelésére (a kapcsolattartó, vagy a természetes személy, egyéni vállalkozó személyes adatai). A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont), vagy a kapcsolattartó hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
Az adatkezelő, a cégek kapcsolattartóival hozzájáruló nyilatkozatot tölt ki, melyben tájékoztatja őket a személyes adatokkal kapcsolatos jogaikról és hozzájárulásukat kéri, hogy kezelhesse adataikat. Ilyen esetekben a személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett kifejezett, írásos, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása az adatkezeléshez (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Amennyiben a partnerrel kötött szerződés megszűnt és jogszabályban írt őrzési kötelezettség sem vonatkozik az adatok, dokumentumok megőrzésére, úgy a telefonszámok és az e-mail címek törlésre kerülnek. A szerződésben és a számlán szereplő személyes adatokat az adatkezelő a Számviteli törvény 169. §-ában rögzített megőrzési kötelezettségnek eleget téve, 8 évig tárolja.

    9. A vevők részére kiállított számlák és az azokon szereplő személyes adatok kezelése:
Az adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatások ellenértékéről számlát állít ki ügyfelei részére. A számla tartalmazza az ügyfél nevét, címét, esetleg adószámát. A számlát jogi kötelezettség teljesítése érdekében állítja ki az adatkezelő. A számlán szereplő személyes adatok kezelésének jogalapja, jogi kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont). A számlán szereplő személyes adatokat az adatkezelő a Számviteli törvény 169. §-ában rögzített megőrzési kötelezettségnek eleget téve, 8 évig tárolja.

     10. Gyermekek adatai, a személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése:
Az adatkezelő szolgáltatásait kizárólag 18 éven felüli személyek számára nyújtja!
Az érintett az online nyereményjátékokban való részvétellel, az adatkezelő weboldalán a szolgáltatások véleményezésével és a cookie-k működéséhez való hozzájárulással kapcsolatban akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy nem vehet részt a nyereményjátékban, nem véleményezheti a szolgáltatást és a weboldal által alkalmazott cookie-k adatgyűjtéséhez sem járulhat hozzá, tekintettel arra, hogy az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak.

Az adatkezelő tudomására hozott, vagy tudomására jutott különleges adatot az adatkezelő nem rögzíti. Ha az ilyen jellegű adat az adatkezelő tudta nélkül került az adatkezelő bármely rendszerébe, azt annak észlelését követően haladéktalanul törli a rendszerből.

     11. E-mail címek, telefonszámok megőrzése az adatkezelőnél:
Az adatkezelő tevékenysége során ügyfelei, partnerei e-mail címét és telefonszámát is megismeri. Az ilyen módon rendszerébe került személyes adatokat, elsősorban szerződéses kötelezettségeinek teljesítése érdekében kezeli (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Amennyiben a partnerrel kötött szerződés megszűnt és jogszabályban írt őrzési kötelezettség sem vonatkozik az adatok, dokumentumok megőrzésére, úgy a telefonszámok és az e-mail címek törlésre kerülnek. Néhány esetben az adatkezelőnek továbbra is jogos érdeke fűződik az adatok megőrzéséhez, ilyenkor kéri az érintett kifejezett és írásos hozzájárulását személyes adatai őrzéséhez (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

     12. Fényképek, videófelvételek készítése az adatkezelőnél:
Az adatkezelő alkalmanként fotó-, vagy videófelvételeket készít ügyfeleiről, partnereiről. Amennyiben a felvételen felismerhető magánszemély látható, a felvétel elkészítésére és felhasználására – az adatkezelő weboldalán, közösségi oldalain, vagy egyéb megjelenései kapcsán – kizárólag az érintett (18 éven aluli személy esetében a törvényes képviselő) írásos, megfelelő tájékoztatáson alapuló, előzetes, önkéntes hozzájárulásával kerül sor. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Amennyiben az érintett a hozzájárulást visszavonja és kéri a felvétel felhasználásának megszüntetését, esetleg a felvétel törlését, az adatkezelő ezen kérésnek haladéktalanul eleget tesz.

     13. Adatkezelő weboldala:
Az adatkezelő weboldalán www.fm-epulettervezes.hu mutatja be tevékenységét és szolgáltatásait az érdeklődők számára. 

Az adatkezelő weboldala működése során cookie-kat használ. Az általuk nyert személyes adatok kezelésének jogalapja a látogató hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

A www.fm-epulettervezes.hu weboldal működése során az alábbi cookie-kat alkalmazza:
PHPSESSID
időtartam: a böngészési munkamenet végéig
típus: feltétlenül szükséges
_fbp

 • időtartam: 3 hónap
 • típus: marketing – Facebook

_ga

 • időtartam: 1 év 1 hónap 4 nap
 • típus: statisztikai – Google Analytics

_ga_NB6V6C016J

 • időtartam: 1 év 1 hónap 4 nap
 • típus: statisztikai – Google Analytics

__utma

 • időtartam: 1 év 1 hónap 4 nap
 • típus: statisztikai – Google Analytics

__utmb

 • időtartam: 30 perc
 • típus: statisztikai – Google Analytics

__utmc

 • időtartam: a böngészési munkamenet végéig
 • típus: statisztikai – Google Analytics

__utmt

 • időtartam: 10 perc
 • típus: statisztikai – Google Analytics

__utmz

 • időtartam: 6 hónap
 • típus: statisztikai – Google Analytics

marketingStatistics

 • időtartam: 3 hónap
 • típus: marketing

siteCookie

 • időtartam: 3 hónap
 • típus: egyéb

YSC

 • időtartam: a böngészési munkamenet végéig
 • típus: marketing – YouTube

VISITOR_INFO1_LIVE

 • időtartam: 5 hónap 27 nap
 • típus: marketing – YouTube

CONSENT

 • időtartam: 2 év
 • típus: statisztikai – YouTube

yt-remote-device-id

 • típus: marketing – YouTube

yt.innertube::requests

 • típus: marketing – YouTube

yt.innertube::nextId

 • típus: marketing – YouTube

yt-remote-connected-devices

 • típus: marketing – YouTube

Cookie-k (sütik):
A sütik feladata:
információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek;
megkönnyítik a weboldal használatát;
minőségi felhasználói élményt biztosítanak.
A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k:
Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Az érintett választása a cookie-kal kapcsolatban:

Webböngésző cookie-k:
A böngésző beállításaiban az érintett elfogadhatja, vagy elutasíthatja az új cookie-kat és törölheti a meglévő cookie-kat. Azt is beállíthatja a böngészőben, hogy az minden alkalommal értesítse, amikor új cookie-kat helyeznek el a számítógépben, vagy más eszközön. A cookie-k kezelésével kapcsolatban további információkat találhat a böngésző „help” funkciójában.
Ha a látogató úgy dönt, hogy néhány, vagy az összes cookie-t kikapcsolja, nem fogja tudni használni a weboldal valamennyi funkcióját.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika, statisztika, marketing):

Google Analytics (analitika, statisztika) használata:
Az adatkezelő weboldala alkalmazza a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics webelemző, statisztikai célú szolgáltatás használatával az adatkezelő információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.
Ha a webhelyek vagy az alkalmazások a Google Analytics szolgáltatást a Google más hirdetési termékeivel – például a Google Ads rendszerrel – együtt használják, akkor egyéb hirdetési azonosítókat is gyűjthetnek. A felhasználók a Hirdetésbeállítások között kapcsolhatják ki ezt a szolgáltatást, illetve módosíthatják a cookie-k használatára vonatkozó beállításokat.
A Google Analytics azért gyűjti a felhasználók IP-címét, hogy megóvja a szolgáltatás biztonságát, illetve, hogy a webhelytulajdonosok képet alkothassanak arról, hogy látogatóik mely országból, államból vagy városból érkeznek (ezt „IP szerinti földrajzihely-meghatározásnak” is nevezik). A Google Analytics lehetőséget kínál a gyűjtött IP-címek maszkolására, azonban a webhelytulajdonosok akkor is láthatják a felhasználók IP-címét, ha nem használják a Google Analytics szolgáltatást.
A Google Analytics keretében a látogató böngészője által továbbított IP-címet nem vezetik össze a Google más adataival. A sütik tárolását a böngésző szoftvere megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban ebben az esetben a látogató esetleg nem tudja a weboldal valamennyi funkcióját teljeskörűen használni.
Ezen kívül a látogató megakadályozhatja a sütik által létrehozott és a weboldal látogató általi használatára vonatkozó adatok (IP-címével együtt) Google általi gyűjtését, valamint ezeknek az adatoknak Google általi feldolgozását, amennyiben letölti és installálja a lenti link alatti böngésző-plugint.
Az aktuális link: http://www.google.com/policies/privacy/ads/.
A Google a Google Analytics és így az adatkezelő adatfeldolgozójaként tevékenykedik.
Az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) rendelkezései szerint a Google Analytics az adatfeldolgozó, mivel a Google Analytics adatokat gyűjt és dolgoz fel az ügyfelei (például az adatkezelő) nevében, ezeknek az ügyfeleknek az utasításai szerint. A Google csak a Google Analytics-ügyfelekkel kötött szerződések feltételei, valamint a termékeinek a kezelőfelületén az ügyfelek által megadott beállítások szerint használhatja az adatokat.
A Google Analytics belső cookie-kat, az eszközzel/böngészővel kapcsolatos adatokat, IP-címeket, illetve a webhelyen/alkalmazásban végzett tevékenységeket gyűjt. Ezeket az adatokat azért gyűjti, mert ezek alapján az adatok alapján tudja mérni, illetve statisztikai jelentésekben rögzíteni a felhasználók által az olyan webhelyeken és/vagy alkalmazásokban végzett műveleteket, amelyek a Google Analytics szolgáltatást használják. Az ügyfelek személyre szabhatják a cookie-kat, valamint a gyűjtött adatok körét az olyan funkciókkal, mint a cookie-beállítások, a User-ID, az Adatok importálása és a Measurement Protocol.
A Google Analytics alkalmazásokhoz SDK-t használó ügyfelek esetén a Google egy alkalmazáspéldány-azonosítót gyűjt. Ez egy olyan szám, amelyet a rendszer véletlenszerűen állít elő akkor, amikor a felhasználó először telepít egy alkalmazást.
A Google Analytics arra használja az IP-címeket, hogy kikövetkeztesse a látogatók földrajzi helyét, valamint arra, hogy megvédje a szolgáltatást és az ügyfeleit. Az ügyfelek bekapcsolhatják az IP-maszkolás nevű funkciót, amelynek használatakor a Google Analytics a gyűjtött IP-cím egésze helyett csak az IP-cím egy részét használja fel. Továbbá az ügyfelek igény szerint felül is bírálhatják az IP-címeket az IP-felülbírálási funkcióval.
A Google a Google Analytics szolgáltatásban kezelt adatokat arra használja, hogy az ügyfelei számára biztosítsa a Google Analytics mérési szolgáltatást. Az azonosítókkal – így például a cookie-kal és az alkalmazáspéldány-azonosítókkal – azt méri, hogy a felhasználók milyen műveleteket végeznek az ügyfelek webhelyeivel és/vagy alkalmazásaival. Az IP-címeket a szolgáltatás biztonságának megőrzéséhez, valamint arra használja, hogy a webhelytulajdonosoknak áttekintést tudjon adni arról, hogy a felhasználóik a világ mely tájáról érkeznek.

Social plug-in-ek alkalmazása:
Az adatkezelő weboldala alkalmazza a közösségi oldal (YouTube) beágyazott tartalmait is. Ebben az esetben a közösségi oldal üzemeltetőjével közös adatkezelés valósul meg. Az adatkezelési jogalapja az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont), melyet a cookiek-ról való adatgyűjtéssel kapcsolatos tájékoztatás elfogadásával, az adatgyűjtéshez való hozzájárulással tesz meg.

Facebook pixel (Facebook cookie):
A Facebook képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook pixel segítségével a Facebook felületén a weboldal látogatói számára személyre szabott ajánlatok, hirdetések jelenhetnek meg. Az adatkezelő weboldala alkalmazza a Facebook pixelt. Az adatkezelési jogalapja az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont), melyet a cookiek-ról való adatgyűjtéssel kapcsolatos tájékoztatás elfogadásával, az adatgyűjtéshez való hozzájárulással tesz meg.

Az érintett az adatkezelő weboldalán a cookie-k használatának elfogadásával kapcsolatban akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy a weboldal által alkalmazott cookie-k elfogadásáról vagy elutasításáról nem nyilatkozhat, tekintettel arra, hogy az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak.

A vélemények feltüntetése során történő személyes adatkezelés:
Az adatkezelő weboldalán néhány korábbi ügyfél véleménye került feltüntetésre az adatkezelő által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban. Kizárólag akkor kerül a weboldalon feltüntetésre a véleményező személyes adata és véleménye, amennyiben ehhez írásos, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulását adta (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Az adatkezelő a személyes adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

Az ajánlatkérő- és a kapcsolatfelvételi űrlapok használata során történő személyes adatkezelés:
A weboldalon az oldal látogatójának lehetősége van ajánlatot kérni az adatkezelőtől, valamint kapcsolatba lépni vele, egy-egy űrlap (ajánlatkérő- és kapcsolatfelvételi űrlap) segítségével. Az űrlapokon meg kell adni az érdeklődő nevét, e-mail címét, telefonszámát. A személyes adatok kezelésének célja az ajánlatadás, valamint kapcsolatfelvétel az oldal látogatójával és az adatkezelő szolgáltatásai iránt érdeklődővel. Amennyiben az ajánlatadást/a kapcsolatfelvételt követően nem kerül sor a szolgáltatás megrendelésére, haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül törlésre kerülnek az érdeklődő személyes adatai. Az adatkezelő a személyes adatokat a szerződés létrejötte érdekében, ezzel a jogalappal kezeli (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Az űrlap kitöltésével az érintett nyilatkozik arról, hogy megismerte az adatkezelő Adatkezelési Tájékoztatóját és tudomásul vette az abban foglaltakat.

A szolgáltatások véleményezése során történő személyes adatkezelés:
Az adatkezelő létrehozott egy aloldalt (https://www.fm-epulettervezes.hu/velemenyek-epitesziroda/), ahol az ügyfeleknek a szolgáltatás igénybevételét követően lehetőségük van értékelni, véleményezni az adatkezelő tevékenységét. Az értékelés, véleményezés esetében az ügyfél nevét, e-mail címét kéri el az adatkezelő. A véleményezés és a személyes adatok rögzítésével a látogató hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez, weboldalon való közzétételéhez. A személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Az érintett nyilatkozik arról, hogy megismerte az adatkezelő Adatkezelési Tájékoztatóját és tudomásul vette az abban foglaltakat. A személyes adatokat az adatkezelő más célra nem használja fel, azokat harmadik személyek számára nem teszi hozzáférhetővé. A weboldalon a hozzászólásnál, értékelésnél kizárólag az érintett neve kerül közzétételre. Az adatkezelő az ilyen módon rögzített személyes adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Ha az érintett a hozzájárulását visszavonja, az adatkezelő a rögzített személyes adatokat haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül törli a rendszeréből.

Az érintett az adatkezelő weboldalán a szolgáltatások véleményezésével kapcsolatban akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy nem véleményezheti a szolgáltatásokat, tekintettel arra, hogy az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak.

     14. Az adatkezelő közösségi oldalai:
Az adatkezelő Facebook oldalt is üzemeltet, itt is sor kerül személyes adatok kezelésére. Az adatkezelő a Facebook oldalon is népszerűsíti tevékenységét, bemutatja szolgáltatásait.
https://www.facebook.com/fmepulettervezes/
Az adatkezelő a Facebookon keresztül is átfogó személyes támogatást nyújt. Ha a Facebookon keresztül intéz kérdést hozzá, igyekszik azt minél előbb megválaszolni. A Facebook oldalon tudomására jutott adatokat kizárólag kérdésének megválaszolásához használja, további reklám célokra nem. 

A Facebook oldal használatának célja: közösségi média felületen történő reklámozás, információk közlése. A Facebook a saját céljaira is használhatja az adatokat, köztük az érintett profilozását és hirdetésekkel való megcélzását.

Ahhoz, hogy a Facebookon keresztül kapcsolatba tudjon lépni az adatkezelővel, be kell jelentkeznie. Ehhez a Facebook adott esetben szintén személyes adatokat kér, illetve tárolja és feldolgozza azokat. Az adatkezelőnek nincs befolyása ezeknek az adatoknak a fajtájára, terjedelmére és feldolgozására, nem kap személyes adatokat a Facebook üzemeltetőjétől. További információt ezzel kapcsolatban a Facebook oldalán talál.

A Facebook oldalon követők személyes adatait az adatkezelő hozzájárulásuk értelmében kezeli (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont), a hozzájárulást megadottnak tekinti azzal, hogy az adott személy kedveli, követi oldalát, bejegyzéseit, illetve kommentet ír azokhoz.

Az adatkezelő az Instagram közösségi oldalon is jelen van az alábbi elnevezésű profillal:
https://www.instagram.com/fmepulettervezes/
Az Instagram oldalon a követők személyes adatainak kezelésére kerül sor. Az adatkezelés a követéssel adott hozzájárulás jogalappal történik (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Az adatkezelő további közösségi oldalai, ahol az adatkezelés jogalapja szintén az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont):

https://www.youtube.com/c/fmepulettervezeshufazekasmiklosepitesz/videos
https://www.pinterest.com/fmepulettervezes/

     15. Nyereményjátékok:
Az adatkezelő alkalmanként nyereményjátékot is szervez. Ilyenkor a játékban résztvevők és a nyertes személyes adatainak kezelésére kerül sor. A résztvevők adatait az adatkezelő a sorsolást követően nem tárolja semmilyen rendszerében, a nyertes adatainak kezelésére a nyeremény továbbítása érdekében kerül sor. A személyes adatokat az adatkezelő az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont) alapján kezeli és a jogszabályban írt megőrzési idő figyelembevételével őrzi meg.

Az érintett az online nyereményjátékokban való részvétellel kapcsolatban akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy nem vehet részt nyereményjátékban tekintettel arra, hogy az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak.

     16. A felhő alapú alkalmazások használata során megvalósuló személyes adatkezelés:
Az adatkezelő elsősorban a dokumentumok tárolására, megosztására és biztonsági mentésére alkalmaz felhő alapú szolgáltatásokat. Az ilyen szolgáltatások közös jellemzője, hogy azt nem a felhasználó számítógépe, hanem egy távoli szerver, a világ bármely pontján elhelyezhető szerverközpont nyújtja. Ilyen szolgáltatást nyújtanak az online tárhelyek is. A felhőalkalmazások nagy előnye, hogy földrajzi helytől lényegében független, nagy biztonságú, rugalmasan bővíthető informatikai tároló és feldolgozó kapacitást nyújtanak.

Ezekben az esetekben a felhőszolgáltató adatfeldolgozónak tekinthető, aki a személyes adatokat az adatkezelő érdekében dolgozza fel. A felhőszolgáltatók kötelesek a személyes adatok bizalmas kezelésére, és csak az adatkezelő utasítására végezhetnek adatfeldolgozást.

Az adatkezelő a lehető legnagyobb odafigyeléssel választja meg a felhőszolgáltatásokat biztosító partnereit, minden, általában elvárható intézkedést megtesz, hogy azokkal ügyfelei, partnerei adatbiztonsági érdekeit is szem előtt tartó szerződést kössön, azok adatkezelési elvei számára átláthatóak legyenek és az adatbiztonságot rendszeresen ellenőrzi.
A felhő alapú tárhelyek jelszóval védettek, az ott tárolt adatokhoz kizárólag az adatkezelő férhet hozzá.

Az adatkezelő partnerei a felhő alapú alkalmazások igénybevételéhez szükséges adattovábbításhoz jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával kifejezetten hozzájárulnak.

     17. Az adatkezelő tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés:
Az adatkezelő tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés során az adatkezelés célja a panasz közlésének lehetővé tétele, az érintett és panasza azonosítása, valamint a törvény szerint kötelezően rögzítendő adatok felvétele, illetve a panasz kivizsgálása, annak rendezésével összefüggő kapcsolattartás.
Megtett panasz esetén az ügyintézés, és így a személyes adatok kezelése – a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján – kötelező. Ennek értelmében a személyes adatok kezelésének jogalapja, jogi kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont).
Az adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, ennek alapján a személyes adatokat is ezen időtartam alatt kezeli.

     18. Az adatkezelés biztonsága:
Az adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és fenntartja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akinek az adatokat továbbítja, vagy átadja, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

Az adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag az adatkezelő és az általa igénybe vett adatfeldolgozó(k) ismerheti(k) meg, azokat harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Az adatkezelő fokozottan ügyel ügyfelei, partnerei személyes adatainak biztonságára. A jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartása mellett jár el és ezt megköveteli valamennyi partnerétől is. A személyes adatok védelme magában foglalja a fizikai adatvédelmet is (a dokumentumok távfelügyelettel rendelkező riasztóval védett, zárható helyiségben való tárolása), valamint az informatikai védelmet (vírusirtó, tűzfal használata) is.

Az adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat elsődlegesen a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban megadott adatfeldolgozó(k) szokásos védelmi rendszerekkel ellátott szerverein, részben a saját informatikai eszközein, papír adathordozó esetén székhelyén, megfelelően elzárva tárolja.

Az érintettek elismerik és elfogadják, hogy személyes adataik megadása esetén az adatok védelme teljes mértékben az interneten és a számítógépes rendszerben nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés – adatkezelő erőfeszítéseinek ellenére történő – bekövetkezésekor a jelen tájékoztatóban írtak szerint szükséges eljárni.

     19. Az adatkezeléssel érintettek jogai:
Átlátható tájékoztatás:
Jelen Adatkezelési Tájékoztató is azt a célt szolgálja, hogy világos, tömör, átlátható, érthető információkat nyújtson az adatkezelőnél alkalmazott adatkezelési tevékenységről.

Hozzáférési jog:
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés célja,
 • az érintett személyes adatok kategóriái,
 • azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közölték,
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama.

Az adatkezelőtől a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:
FM-design stúdió Építésziroda Kft. 2220 Vecsés, Damjanich utca 48.

E-mail: fmdesign1995@gmail.com

Az adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszol az érintetteknek.

Helyesbítéshez való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Az adatkezelőtől a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:
FM-design stúdió Építésziroda Kft. 2220 Vecsés, Damjanich utca 48.

E-mail: fmdesign1995@gmail.com

Az adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszol az érintetteknek.

Törléshez való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Az adatkezelő – ezen kérelem alapján – köteles törölni a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték,
 • az érintett visszavonja korábban adott hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
 • uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges törölni az adatokat.

Az adatkezelőtől a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:
FM-design stúdió Építésziroda Kft. 2220 Vecsés, Damjanich utca 48.
E-mail:
fmdesign1995@gmail.com

Az adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszol az érintetteknek.

Adatkezelés korlátozásához való jog:
Érintett jogosult kérni, hogy az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, elsősorban akkor, ha:

 • vitatja az adatok pontosságát,
 • jogellenesnek tartja az adatkezelést, de valamilyen okból mégsem kéri az adatok törlését.

Az adatkezelőtől a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:
FM-design stúdió Építésziroda Kft. 2220 Vecsés, Damjanich utca 48.
E-mail:
fmdesign1995@gmail.com

Az adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszol az érintetteknek.

Adathordozhatósághoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Az adatkezelőtől a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:
FM-design stúdió Építésziroda Kft. 2220 Vecsés, Damjanich utca 48.
E-mail:
fmdesign1995@gmail.com

Az adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszol az érintetteknek.

Tiltakozáshoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból, bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendeletének 21. cikkében írt módon.

Az adatkezelőtől a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:
FM-design stúdió Építésziroda Kft. 2220 Vecsés, Damjanich utca 48.
E-mail:
fmdesign1995@gmail.com

Az adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszol az érintetteknek.

Az érintettet megillető jog automatizált döntéshozatal esetén:
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna, vagy őt jelentős mértékben érintené. Automatizált döntéshozatal minden olyan eljárás vagy módszertan, melynek során technikai automatizmus értékeli ki az érintett személyes jellemzőit és amely rá nézve joghatással jár vagy őt jelentős mértékben érinti. Az adatkezelő nem alkalmaz olyan profilozásra is alkalmas informatikai automatizmusokat, melyek az érintett jogaira nézve jelentős kihatással bírnak.

Az adatkezelőtől a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:
FM-design stúdió Építésziroda Kft. 2220 Vecsés, Damjanich utca 48.
E-mail:
fmdesign1995@gmail.com

Az adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszol az érintetteknek.

Az adatkezelő vállalja, hogy minden olyan címzettet tájékoztat a fenti jogokkal kapcsolatban részére küldött kérelmekről, akivel a személyes adatokat közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul. Vállalja továbbá, hogy a fenti kérelmek elintézéséről az azokkal kapcsolatos döntésről legkésőbb 30 napon belül értesíti az érintettet (kérelmezőt).

     20. Adatvédelmi incidens:
Adatvédelmi incidensnek minősül a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését, az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Adatvédelmi incidens esetén az adatbiztonság sérülésének komoly veszéllyel fenyegető szintűnek kell lennie, tehát a sérülésnek olyan fokúnak kell lennie, amely a személyes adatok:

 • megsemmisülésével,
 • elvesztésével,
 • megváltoztatásával,
 • jogosulatlan közlésével vagy
 • jogosulatlan hozzáférésével jár együtt.

Incidensnek minősül, ha a fentiek közül bármelyik bekövetkezik, de ez nem zárja ki, hogy több pont is megvalósuljon egyszerre. Nem csupán a szándékos, rosszindulatú magatartások tartoznak e körbe, hanem a gondatlanságból elkövetett sérülések is. Az incidens tehát akkor következik be, ha véletlen vagy jogellenes cselekmény okozza.

Adatvédelmi incidensnek minősülnek például:

 • személyes adatok dokumentumon, hordozható eszközön, adathordozón vagy informatikai rendszeren (pl. levelezéssel) történő illegális továbbítása,
 • illetéktelen hozzáférések személyes adatokat kezelő informatikai rendszerhez vagy alkalmazáshoz,
 • személyes adatokat tartalmazó adatbázis részének vagy egészének sérülése, vagy elvesztése,
 • az informatikai rendszer részének vagy egészének használhatatlanná válása vírus, vagy egyéb rosszindulatú szoftver által stb.

Az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni, vagy nem vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek, többek között a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését, vagy a jogaik korlátozását, a hátrányos megkülönböztetést, a személyazonosság-lopást, vagy a személyazonossággal való visszaélést, a pénzügyi veszteséget, az álnevesítés engedély nélküli feloldását, a jó hírnév sérelmét, a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok bizalmas jellegének sérülését, illetve a szóban forgó természetes személyeket sújtó egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrányt.

Egy esetleges adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén (kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve) az adatkezelő haladéktalanul bejelentést tesz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé. Amint az incidens az adatkezelő tudomására jut, azt indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni kell.

Az adatvédelmi incidens bejelentéséhez a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a honlapján külön e célra létrehozott rendszert üzemeltet, amelyen keresztül a bejelentések elektronikus úton megtehetők.

Az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait, és az orvoslására tett intézkedéseket. Az adatkezelőnek nyilván kell tartani az incidensekkel kapcsolatos adatokat, köztük az okait, a történéseket és az érintett személyes adatok körét. Emellett szerepelnie kell még a nyilvántartásban az incidensek hatásainak és következményeinek, valamint az orvoslásukra tett intézkedéseknek és az adatkezelő következtetéseit is (például: miért gondolja, hogy az incidens nem bejelentésköteles, vagy ha a bejelentés késedelmesen történik, akkor mi volt a késedelem oka).

Nem szükséges bejelenteni a felügyeleti hatóságnak azt az incidenst, amely valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az adatkezelő partnereinek, ügyfeleinek jogaira és szabadságaira nézve, haladéktalanul tájékoztatja erről az érintett partnert. Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell a legfontosabb információkat és intézkedéseket.

Az érintettet nem kell a fentiek szerint tájékoztatni, ha az alábbi feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az értintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

     21. Tájékoztató a vonatkozó jogszabályokról:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Info. tv.);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számviteli tv.);
 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről.

     22. Bírósághoz fordulás joga:
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

     23. Adatvédelmi hatósági eljárás:
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely:  1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: 0613911400
Fax:  0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

     24. Egyéb rendelkezések:
Az adatkezelő az e tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor ad tájékoztatást. Ilyen esetekben a hatályos jogszabályok rendelkezéseit tekinti irányadónak.

Az adatkezelő ezúton tájékoztatja ügyfeleit, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az Adatvédelmi Hatóság weboldala további információkat tartalmaz a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban hivatkozott adatvédelmi jogokról.

Vecsés, 2023. 11.13.


Fazekas Miklós
ügyvezető
     1. SZÁMÚ MELLÉKLET
1.
Személyes adat kezelésének megnevezése: Ajánlatkérés esetén megadott, a természetes személy, vagy egyéni vállalkozó személyes adatai (név, e-mail cím, telefonszám).
Az adatkezelés célja: Ajánlatadás, kapcsolattartás érdekében.
Az adatkezelés jogalapja: A szerződés létrehozása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
A személyes adat törlésére nyitva álló határidő: Ha az ajánlat elutasításra kerül, úgy haladéktalanul, de legkésőbb az ajánlat visszautasításától számított 30 napon belül. Amennyiben az ajánlatkérő nem küld visszajelzést az ajánlattal kapcsolatban, úgy az ajánlat elküldésétől számított 60 napon belül.

2.
Személyes adat kezelésének megnevezése: Ajánlatkérés során megadott, a jogi személy kapcsolattartójának személyes adatai (név, e-mail cím, telefonszám).
Az adatkezelés célja:  Ajánlatadás, kapcsolattartás érdekében.
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
A személyes adat törlésére nyitva álló határidő: A hozzájárulás visszavonása esetén haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül. Ha az ajánlat elutasításra kerül, úgy haladéktalanul, de legkésőbb az ajánlat visszautasításától számított 30 napon belül. Amennyiben az ajánlatkérő nem küld visszajelzést az ajánlattal kapcsolatban, úgy az ajánlat elküldésétől számított 60 napon belül.

3.
Személyes adat kezelésének megnevezése: Az ajánlat elfogadását követő szerződéses kapcsolat során kezelt személyes adatok természetes személy, egyéni vállalkozó esetében (név, cím, e-mail cím, telefonszám).
Az adatkezelés célja:  Szerződéses kötelezettség teljesítése, kapcsolattartás érdekében.
Az adatkezelés jogalapja: A szerződéses kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont), majd jogi kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont), a 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján.
A személyes adat törlésére nyitva álló határidő: A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség (8 év) leteltét követő 30 napon belül.

4.
Személyes adat kezelésének megnevezése: Az ajánlat elfogadását követő, jogi személlyel létrejött szerződéses kapcsolat során kezelt, kapcsolattartói személyes adatok (név, e-mail cím, telefonszám).
Az adatkezelés célja:  Szerződéses kötelezettség teljesítése, kapcsolattartás érdekében.
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
A személyes adat törlésére nyitva álló határidő: A hozzájárulás visszavonása esetén haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül. A szerződéses kapcsolat megszűnését követő 30 napon belül, kivéve, ha jogszabály rendelkezik a szerződéssel kapcsolatban megőrzési kötelezettségről (a kötelezettség leteltét követő 30 napon belül).

5.
Személyes adat kezelésének megnevezése: A szaktanácsadásra való jelentkezés során megadott személyes adatok.
Az adatkezelés célja:  A jelentkezés rögzítése, kapcsolattartás érdekében.
Az adatkezelés jogalapja: A szerződés létrehozása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
Amennyiben az ügyfél a szolgáltatást nem veszi igénybe és az időpont módosítását sem kéri, az adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül törli az érintett személyes adatait.

6.
Személyes adat kezelésének megnevezése: A szolgáltatás (tanácsadás) teljesítése során kezelt személyes adatok.
Az adatkezelés célja:  A szerződés teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja: A szerződéses kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont), majd jogi kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont), a 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján.
A személyes adat törlésére nyitva álló határidő: A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség (8 év) leteltét követő 30 napon belül.

7.
Személyes adat kezelésének megnevezése: A tervek megőrzése során kezelt személyes adatok.
Az adatkezelés célja:  A jogszabályban foglaltaknak való megfelelés, a tervekhez való hozzáférés biztosítása érdekében.
Az adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont), a 312/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet alapján.
A személyes adat törlésére nyitva álló határidő: Az adatkezelő a tervekre vonatkozó építési engedély véglegessé válásától számított legalább 10 évig őrzi meg az általa készített terveket és az azokon szereplő személyes adatokat. Amennyiben bármely okból indokolt a tervek és a személyes adatok ezen határidőn túli megőrzése, az adatkezelő erről a határidő leteltét követően haladéktalanul értesíti az érintettet a személyes adatok további kezelésének céljáról és jogalapjáról való tájékoztatással együtt.

8.
Személyes adat kezelésének megnevezése: A szolgáltatást igénybevevők (természetes személy vagy egyéni vállalkozó) számára kiállított számlán szereplő személyes adatok.
Az adatkezelés célja: Jogszabályban írt kötelezettség teljesítése, a számla kiállítása.
Az adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont), a 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján.
A személyes adat törlésére nyitva álló határidő: A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség (8 év) leteltét követő 30 napon belül.

9.
Személyes adat kezelésének megnevezése: Beérkező e-mailekkel (feladók e-mail címével), telefonszámokkal kapcsolatos adatkezelés.
Az adatkezelés célja: Szerződéses kötelezettség teljesítése érdekében, vagy hozzájárulás alapján.
Az adatkezelés jogalapja: Szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont), vagy az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
A személyes adat törlésére nyitva álló határidő: A szerződéses kötelezettség teljesítését követő 30 napon belül, vagy a hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül.

10.
Személyes adat kezelésének megnevezése: A szállítók, szolgáltatók, alvállalkozók személyes adatai (természetes személy, vagy egyéni vállalkozó esetén).
Az adatkezelés célja: Szerződéses kötelezettség teljesítése, kapcsolattartás érdekében.
Az adatkezelés jogalapja: Szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont), majd jogi kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont), a 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján.
A személyes adat törlésére nyitva álló határidő: A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség (8 év) leteltét követő 30 napon belül.

11.
Személyes adat kezelésének megnevezése: A szállítók, szolgáltatók, alvállalkozók kapcsolattartóinak személyes adatai.
Az adatkezelés célja: Szerződéses kötelezettség teljesítése, kapcsolattartás érdekében.
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása alapján (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
A személyes adat törlésére nyitva álló határidő: A hozzájárulás visszavonása esetén haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül. A szerződés megszűnését követő 30 napon belül, kivéve, ha jogszabály rendelkezik a szerződéssel kapcsolatban megőrzési kötelezettségről (a kötelezettség leteltét követő 30 napon belül).

12.
Személyes adat kezelésének megnevezése: A weboldal által kezelt cookie-k adatgyűjtése során rögzített személyes adatok.
Az adatkezelés célja: A felhasználói élmény növelése, statisztikai cél, a weboldal fejlesztése.
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
A személyes adat törlésére nyitva álló határidő: A hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül.

13.
Személyes adat kezelésének megnevezése: A weboldalon feltüntetett vélemények közzététele érdekében megadott személyes adatok.
Az adatkezelés célja: A tevékenység és a szolgáltatások népszerűsítése céljából.
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
A személyes adat törlésére nyitva álló határidő: A hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül.

14.
Személyes adat kezelésének megnevezése: A weboldalon működő ajánlatkérő- és kapcsolatfelvételi űrlapok használata során megadott személyes adatok (név, e-mail cím, telefonszám).
Az adatkezelés célja: Ajánlatadás, kapcsolatfelvétel céljából.
Az adatkezelés jogalapja: Szerződés létrehozása érdekében (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
A személyes adat törlésére nyitva álló határidő: Az ajánlatadást, kapcsolatfelvételt követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül, kivéve, ha a szerződéses kapcsolat létrejön.

15.
Személyes adat kezelésének megnevezése: A weboldalon a szolgáltatások véleményezése során megadott személyes adatok (név, e-mail cím).
Az adatkezelés célja: A tevékenység, a szolgáltatások népszerűsítése céljából.
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
A személyes adat törlésére nyitva álló határidő: A hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül.

16.
Személyes adat kezelésének megnevezése: A közösségi oldalak használata során az adatkezelő tudomására jutott személyes adatok.
Az adatkezelés célja: A szolgáltatások és a tevékenység népszerűsítése érdekében.
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
A személyes adat törlésére nyitva álló határidő: A hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül.

17.
Személyes adat kezelésének megnevezése: A nyereményjátékok résztvevőinek, nyerteseinek személyes adatkezelése.
Az adatkezelés célja: A nyereményjáték és a sorsolás lebonyolítása, a nyertes kiválasztása és értesítése, a nyeremény átadása érdekében.
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
A személyes adat törlésére nyitva álló határidő: A jogszabályban írt megőrzési kötelezettség (8 év) figyelembevételével, a kötelezettség leteltét követő 30 napon belül.

18.
Személyes adat kezelésének megnevezése: Az ügyfelekről, a partnerekről készített fénykép- és videófelvételeken szereplő képmás.
Az adatkezelés célja: A szolgáltatások és a tevékenység népszerűsítése, a felvételek weboldalon, közösségi oldalakon és egyéb megjelenések kapcsán történő felhasználása.
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett (vagy a törvényes képviselő) hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
A személyes adat törlésére nyitva álló határidő: A hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül.

19.
Személyes adat kezelésének megnevezése: A panaszkezelés során megismert személyes adatok.
Az adatkezelés célja: A panasz beazonosítása és kezelése érdekében.
Az adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont), az 1997. évi CLV. törvény alapján.
A személyes adat törlésére nyitva álló határidő: A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség (3 év) leteltét követő 30 napon belül.


 

 

Az adatvédelmi nyilatkozat módosításának lehetősége

 

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. 
Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a https://www.fm-epulettervezes.hu/adatkezeles/ weboldalon történik. Utolsó módosítás: 2023.11.13.

Közösségi oldalak
Copyright  ©  2012-2024  FM-design stúdió Építésziroda | A weboldalon szereplő minden képi és szöveges információt szerzői jog véd! Minden jog fenntartva!