ÉRTÉKELÉSBEKÉRŐ ÉS KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZAT

FM-DESIGN STÚDIÓ ÉPÍTÉSZIRODA KFT.

 

HATÁLYOS: 2023.11.13 NAPJÁTÓL VISSZAVONÁSIG

 

     1. A Vállalkozás adatai:

Cégnév:   FM-design stúdió Építésziroda Kft.
Székhely:  2220 Vecsés, Damjanich utca 48.
Cégjegyzékszám:  13-09-109913
Adószám: 13815402-2-13
Képviselő:  Fazekas Miklós ügyvezető
Telefonszám: +36 20 984 2112
E-mail cím:  fmdesign1995@gmail.com
Továbbiakban Weboldal üzemeltető.

     2. A Vállalkozás tevékenységei:
A Weboldal üzemeltető épülettervezéssel, szaktanácsadással, szakvélemény készítéssel, műszaki ellenőrzéssel és tervezői művezetéssel foglalkozik.

     3. A szabályzat célja, személyi, tárgyi és időbeli hatálya:
Weboldal üzemeltető magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Jelen szabályzat célja ügyfelei, partnerei, a weboldal és a közösségi oldalak látogatóinak tájékoztatása a weboldalon és a közösségi oldalakon megjelenített értékelések/vélemények bekérését és közzétételét illetően.

Weboldal üzemeltető kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény és az Általános Adatvédelmi Rendelet rendelkezéseinek előírásait szigorúan betartva végzi az értékelések/vélemények bekérését és közzétételét.

Weboldal üzemeltető fenntartja magának a jogot jelen szabályzat bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Weboldal üzemeltető elkötelezett ügyfelei, partnerei, a weboldalát és a közösségi oldalait látogató személyek megfelelő tájékoztatásában és a fogyasztóvédelmi rendelkezések betartásában.

A jelen szabályzat személyi hatálya kiterjed a Weboldal üzemeltetőre, valamint azon személyekre, akik értékeléseit/véleményeit weboldalán és közösségi oldalain közzéteszi, továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit a jelen tájékoztatás érinti. Weboldal üzemeltető a közösségi oldalakon megjelenő értékelések/vélemények jogszerű feltüntetéséért kizárólag akkor vállal felelősséget, ha az értékelést/véleményt saját maga teszi közzé egy bejegyzésben. A közösségi oldal értékelési célra kialakított felületére érkezett értékelésekre/véleményekre jelen szabályzat hatálya nem terjed ki.

A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Weboldal üzemeltető által bekért és közzétett értékelésekre/véleményekre.

Jelen szabályzat a jóváhagyás napján lép érvénybe, további rendelkezésig, határozatlan ideig hatályos.

Weboldal üzemeltető az alábbiakban ismerteti az értékelések/vélemények bekérésével és közzétételével kapcsolatos gyakorlatát.

     4. Az értékelések és vélemények közzététele során alkalmazott alapelvek:

 • Weboldal üzemeltető minden ügyfelének lehetőséget biztosít az értékelésre/véleményezésre.
 • Weboldal üzemeltető ésszerű és arányos lépéseket tesz annak érdekében, hogy meggyőződjön róla, az értékelést/véleményt olyan fogyasztó nyújtotta be, aki ténylegesen igénybe vette szolgáltatását.
 • Weboldal üzemeltető a szolgáltatása népszerűsítése érdekében nem tesz közzé valótlan fogyasztói értékeléseket, véleményeket vagy ajánlásokat, illetve más jogi, vagy természetes személyt sem bíz meg ezzel.
 • Weboldal üzemeltető kizárólag hiteles értékelést/véleményt tesz közzé.
 • Weboldal üzemeltető minden esetben ellenőrzi, hogy az értékelést/véleményt adó személy valóban igénybe vette-e szolgáltatását, így nem fordulhat elő, hogy hamis értékelés/vélemény kerül feltüntetésre a weboldalon és a közösségi oldalakon.
 • Weboldal üzemeltető az értékelések/vélemények bekérése során ösztönző eszközöket nem alkalmaz.
 • Weboldal üzemeltető az értékelések/vélemények megjelenítésekor a kiegyensúlyozott tájékoztatásra törekszik. A vállalkozással, vagy annak szolgáltatásával kapcsolatos kevésbé kedvező értékeléseket/véleményeket is megjeleníti weboldalán és közösségi oldalain, azonban az adott szolgáltatással kapcsolatban kizárólag a releváns értékeléseket/véleményeket tünteti fel. A rosszindulatú, nyilvánvalóan valótlan értékelések/vélemények szintén nem kerülnek közzétételre, vagy törlésre kerülnek a felületről.
 • Weboldal üzemeltető garantálja, hogy semmilyen hátrány nem éri a fogyasztót az adott értékeléssel/véleménnyel összefüggésben.
 • Weboldal üzemeltető, jelen Értékelésbekérő és közzétételi szabályzatot jól látható és könnyen elérhető helyen teszi közzé weboldalán, közösségi oldalain.
 

     5. A Weboldal üzemeltető nyilvános felületeinek elérhetőségei:

közösségi oldalak:


     6. Értékelésbekérési módszerek:
A Weboldal üzemeltető az alábbi módokon kéri be az értékeléseket/véleményeket ügyfeleitől:

 • A szolgáltatás teljesítését követően a véleményezésre való felhívással.
 • A Weboldal üzemeltető létrehozott egy oldalt (https://www.fm-epulettervezes.hu/velemenyek-epitesziroda/), ahol az ügyfeleknek a szolgáltatás igénybevételét követően lehetőségük van értékelni, véleményezni a Weboldal üzemeltető tevékenységét. Az értékelő felület linkjét és az értékelésre való felhívást a Weboldal üzemeltető a szolgáltatásnyújtás befejezését követően, e-mailen küldi el ügyfelei számára, akik nevük és e-mail címük megadásával írhatják meg véleményüket az erre szolgáló űrlap kitöltésével. A felületen elküldött értékeléseket/véleményeket a Weboldal üzemeltető weboldalán és közösségi oldalain is közzéteszi.

Visszakövethetőség: Név és/vagy cégnév alapján visszakövethető az értékelést/véleményt adó személy kiléte és a kiállított számlával igazolható, hogy valóban igénybe vette a szolgáltatást. Előfordulhat olyan eset is, hogy az értékelést/véleményt adó személy a szolgáltatást ugyan nem vette igénybe, azonban a Weboldal üzemeltető tevékenységéről, szakértelméről releváns információkkal rendelkezik.

Adatvédelmi vonatkozás: A beérkezett értékeléseket/véleményeket a Weboldal üzemeltető weboldalán és közösségi oldalain teszi közzé, a közzététel előtt az érintett írásos hozzájárulását kéri és vállalja, hogy megadja a megfelelő tájékoztatást az adatkezelést illetően. A véleményalkotó egyértelmű hozzájárulásával kerül ki az értékelés/vélemény a weboldalra, illetve más, a Weboldal üzemeltető által kezelt oldalakra.
   
     7. A nyilvános felületeken közzétett értékelések, vélemények kiválasztásának módszere:
A cél minden esetben az egyedi értékelések/vélemények megjelenítése a weboldalon és a közösségi oldalakon a szolgáltatás értékének és egyedi aspektusainak bemutatása érdekében, amely megkönnyíti az újabb érdeklődők számára a döntéshozatalt.

Weboldal üzemeltető az adott szolgáltatás szempontjából releváns értékeléseket/véleményeket jeleníti meg weboldalán, nyomtatott anyagaiban és közösségi oldalain.

Weboldal üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a megjelenített értékelés/vélemény bármikor indokolás nélkül törlésre kerüljön.

     8. Tájékoztatáskérés:
Weboldal üzemeltetőtől az értékelések/vélemények bekérésével, közzétételével kapcsolatban tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

FM-design stúdió Építésziroda Kft. 2220 Vecsés, Damjanich utca 48.
E-mail:
fmdesign1995@gmail.com
       
     9. Tájékoztató a legfontosabb vonatkozó jogszabályokról:
2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről;
az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR).

     10. Bírósághoz fordulás joga:
A fogyasztó, jogainak megsértése esetén a Weboldal üzemeltető ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

     11. A fogyasztóvédelmi hatóság és a Gazdasági Versenyhivatal eljárása:
A tisztességtelen kereskedelemi gyakorlat tilalmának megsértése miatt a fogyasztóvédelmi hatóság jár el.
A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatt a Gazdasági Versenyhivatal jár el, ha a kereskedelmi gyakorlat a gazdasági verseny érdemi befolyásolására alkalmas.

Vecsés, 2023.11.13.


Fazekas Miklós
ügyvezető

 

Közösségi média
Copyright  ©  2012-2024  FM-design stúdió Építésziroda | A weboldalon szereplő minden képi és szöveges információt szerzői jog véd! Minden jog fenntartva!