Kapcsolat

                         ▼

       FM - design Építésziroda

    2220 Vecsés, Damjanich u. 48.

            

             +36 (20) 494 3096

        fmdesign1995@gmail.com

        adószám: 13815402-2-13

                     GPS: 

               É: 47°24'25"

               K: 19°14'38"

                    Térkép

                        ▲    

Szavazás

Melyik stílus áll hozzád közel?

Szavazok

YouTube

Facebook

Aktuális munkáink vázlatai,
skiccek, 3D látványtervek, fotók

► TERVEZÉS ÉS AZ ENGEDÉLYEK ÍDŐIGÉNYE

» Mennyi időt is vesz ez igénybe?


A tervezés egy összetett feladat, komplex megoldásokat igényel. Ahhoz, hogy egy jó minőségű épület valósuljon meg, időt kell hagyni a tervezésre. Az időigény meghatározása a nettó tervezési időt jelenti, vagyis amikor mi a terveket készítjük. Ebben nem számít bele az-az idő amikor az építtető egy-egy döntési fázishoz ér és napokat, vagy extrém esetben heteket is gondolkodik, de... Itt is érvényes az, hogy nem csak a tervezőnek, de az építtetőnek is alaposan át kell gondolni a döntéseit, mert az életminősége múlhat rajta.

Természetesen, ha mi hamarabb vagyunk meg egy-egy munkaközi vázlattal akkor "nem ülünk rajta", hanem szólunk, hogy elkészültünk és azt át tudjuk beszélni. A legtöbb esetben a lent megadott idő az építtetői döntésekkel együtt is elegendő szokott lenni, hogy a tervek elkészüljenek. A személyes találkozás fontos a tervezés megbeszélésekor, a vázlattervek elfogadásakor, és a kész tervek átadásakor. Természetesen a többi egyeztetés is történhet személyesen, de ha ez korlátokba ütközik, vagy a gyorsaság miatt fontos, telefonon/e-mailen is megoldható.

» Egyszerű bejelentéshez kötött eljárás

.

Lakóépületek

Tervezés:
Építész tervek: kb. 6-8 hét, ehhez jönnek még a kötelező szakági kiviteli tervek (elektromos, gépész, kitűzési rajz, statikai terv stb.) ami kb. 4-6 hét

A komplett bejelentési terv elkészítésének időigénye: kb. 3-3,5 hónap

Az időigények változhatnak a feladat bonyolultságától, a vázlatok számától, az építtetői igényektől, és a döntései gyorsaságától is. A tervezés időigénye tovább nőhet ha hatóságokat is be kell vonni a tervezés szakaszába.

Továbbá ha kérnek tervtanácsi állásfoglalást, vagy településképi véleményezést, ha a HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) vagy egyéb rendelet ezt előírja. Időigénye : településenként változó.

Hatósági rész és a kivitelezés:

Az egyszerű bejelentés a kivitelezési tevékenységre nyitott e-építési napló készenlétbe helyezésével valósul meg. Ennek átfutása pár napot vesz igénybe. A napló megnyitása az építtető feladata, aki "meghívja" ide a tervezőt, hogy a tervdokumentációt feltöltse. Az építési tevékenység, a bejelentést követő 16-ik napon kezdhető meg. Az épület elkészültét igazoló hatósági bizonyítványt az illetékes építésügyi hatóságtól kell kérni. Az e-építési napló készenlétét, az épület elkészültét igazoló hatósági bizonyítvány feltöltését követően az építésfelügyeleti hatóság fogja megszüntetni, a kormányrendeletben meghatározott feltételek szerint.

Bővebb információt, és letölthető segédleteket talál a bejelentési eljárásról, és a dokumentáció tartalmi követelményeiről.

» Építési engedélyezési eljárás

.

.

Csarnok, ipari épület, gazdasági épület, garázs, tároló, és egyéb építmények stb., továbbá a 300m2-nél nagyobb többlakásos épületek → ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS

Tervezés:

Építész tervek, és az építési engedélyezési dokumentáció elkészítése, kb. 3-4 hónapot vesz igénybe.

de ez nagyban függ a tervezett szerkezettől a funkciótól és a szakhatóságokkal történő egyeztetésektől, és az építtetői igényektől, ez csökkenhet, de nőhet is.

Ha szükséges a tervdokumentációhoz szakhatósági állásfoglalás beszerzése is, akkor hosszabb idővel kell számolni.
A tervezés időigénye tovább nő a hatóságok ügyintézési idejével, ha szükséges.
Tervtanácsi állásfoglalás kérése vagy településképi véleményezés, ha a HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) előírja. Időigénye : településenként változó

Engedélyeztetés:

Építési engedélyezési eljárás:

15 nap - Ami az eljárás megindításától (az utolsó pótolt dokumentumtól) (ha szükséges szakhatóság, a visszaérkezett szakhatósági állásfoglalástól) számított.

Az engedély kiadása előtt az építésügyi hatóság köteles helyszíni szemlét tartani, és ha ott megállapítja, hogy a tervezett építési tevékenységet engedély nélkül megkezdték, haladéktalanul, de legkésőbb a szemlét követő 3 napon belül építésrendészeti eljárást kezdeményez és 8 napon belül az építési engedély iránti kérelmet elutasítja.

Építési engedély jogerőre emelkedése:

15 nap - Gyorsítani lehet, ha a szomszédos ingatlan összes tulajdonosával aláíratjuk a fellebbezésről való lemondó nyilatkozatot.

Kivitelezés:

Csak jogerős építési engedéllyel és az építési napló aktiválása, megnyitása után lehet elkezdeni a kivitelezést!

Használatbavételi engedélyezési eljárás:

15 nap - Az eljárás megindulásától számított 15 napon belül hozza meg az érdemi döntést, ha a kérelem hiánytalan és a kérelem elbírálásához szükséges 6 hónapnál nem régebbi előzetes szakhatósági állásfoglalás is rendelkezésre áll,

Az építésügyi hatóság, öt napon belül hiánypótlásra hívja fel az építtetőt, ha a kérelme hiányos. Ha a pótolt mellékletek tartalma nem megfelelő és továbbra is hiányos, akkor a hiánypótlást követően legkésőbb három napon belül az építtetőt ismételten hiánypótlásra hívja fel a hatóság. A hiánypótlási felhívást legfeljebb húsz napos teljesítési határidőn belül kell teljesíteni.

Az utolsó pótolt dokumentum vagy szakhatósági állásfoglalás beérkezésétől számított 10 napon belül hozza meg az érdemi döntést.

Az építésügyi hatóság, a használatba vételi engedély rendelkező részében határidő megjelölésével kötelezi az építtetőt a változási vázrajz elektronikus feltöltésére.

A használatbavételi engedély kézhezvételét követő harminc napon belül (de legkésőbb a kikötések teljesítésekor) – jogszabályban meghatározott minőségű és mennyiségű hulladék keletkezése esetén – köteles elkészíteni a keletkezett hulladékról az előírt építési hulladék nyilvántartó lapot, illetve a bontási tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról az előírt bontási hulladék nyilvántartó lapot, melyet a környezetvédelmi hatósághoz kell benyújtania.

.

Építési engedélyezési tervdokumentáció részei:

Az építési engedélyezési tervdokumentáció műszaki tartalmát a 37/2007(XII.13) ÖTM rendelet előírásai határozzák meg. Általánosságban a következőkből áll. (a terv 2013.01.01-töl elektronikusan PDF/A formátumban)

 • Aláírólap
 • Tartalomjegyzék
 • Építészeti tervek (helyszínrajz, alaprajzok, metszetek, homlokzatok, látványterv)
 • Műszaki leírás: Része az építész terveknek, azokat a leírásokat, szerkezeti kialakításokat tartalmazza amiket a rajzi részek nem vagy nem teljes mértékben mutatnak be, továbbá és építés közbeni munkavédelmi intézkedéseket is tárgyalja.
 • Tartószerkezeti műszaki leírás: Az épület tartószerkezeteinek leírását, megnevezését tartalmazza
 • Tartószerkezeti számítás: építési engedélyezési tervszintű tartószerkezeti számítás, amit a kiviteli tervek készítésekor kiegészítünk
 • Energetikai számítások: Minősíti az épületet az épület fűtött térfogata, határoló felülete, és a határoló felületek, rétegfelépítésének hőátbocsátási tulajdonságai alapján
További dokumentumok:
 • Hivatalos helyszínrajz (megállapodás kérdése, hogy az építész vagy az ügyfél szerzi be)
 • Közmű nyilatkozatok (ha szükséges) (megállapodás kérdése, hogy az építész vagy az ügyfél szerzi be ezeket)
 • Kéményseprő vállalat nyilatkozata: A kész engedélyezési terv alapján adja ki az érintett szakhatóság az állásfoglalását, a tervező intézi a beszerzését, még mielőtt beadásra kerülne az építéshatósághoz a komplett tervdokumentáció.
 • Statisztikai lap, Építési hulladék tervlap: A tervező állítja ki.
 • A hatóság részére (a tervet elektronikusan kell feltölteni: (ÉTDR) segítséget tudunk nyújtani a feltöltésben
 • Az építésügyi hatósági engedély iránti kérelem
A kérelemhez csatolt mellékletek felsorolása
 • az építtető vagy meghatalmazottjának a rendelkezését arról, hogy a jogerős engedélyhez tartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti‐műszaki dokumentáció papír alapú hitelesített másolatát kéri‐e, ha igen, hány példányban
 • meghatalmazott esetén az építtető meghatalmazását és az építtető aláírását.
 • az eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását.
 • a kérelmező mellékelheti: az ügyben érintett ügyfeleknek a kérelmezett építési tevékenység végzéséhez történő, az építészeti‐műszaki dokumentáció ismeretében tett és az abban foglaltakkal egyetértést tartalmazó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt fellebbezési jogról lemondó nyilatkozatát. (Tudunk ilyen formanyomtatványt adni) Ezzel rövidül az engedélyezési eljárás ideje, és egyből jogerős építési engedélyt adhat ki a hatóság

.

Egyes esetekben (amennyiben szükséges) vagy a funkció megkívánja az engedélyezési terv része, vagy melléklete:

 • a települési önkormányzat polgármesterének településképi véleményét
 • előírt esetekben az építészeti‐műszaki tervtanács szakmai véleményét
 • a 300 m2‐nél nagyobb alapterületű kereskedelmi építmény létesítése esetén a nemzetgazdasági miniszteri felmentést


1. Részletes talajvizsgálati jelentés (talajmechanikai szakvélemény) szükséges:

 • A négy beépített szintnél nagyobb,
 • a 10 m-es építménymagasságnál magasabb,
 • az 1000 m2-nél nagyobb alapterületű,
 • a 7,0 m-nél nagyobb szerkezeti fesztávolságú, előre gyártott vagy vázas tartószerkezetű építmény építési, fennmaradási engedélyezésekor az építmény szerkezeti rendszerétől függetlenül,
 • vagy ha az alapozás várható szintje a környező terepszint alatt 4,0 m-nél mélyebbre ér.

2. Geotechnikai jelentés kell a következő építményeknél:

 • A négy beépített szintnél nagyobb,
 • a 10 m-es építménymagasságnál magasabb,
 • az 1000 m2-nél nagyobb alapterületű,
 • a 7,0 m-nél nagyobb szerkezeti fesztávolságú, előre gyártott vagy vázas tartószerkezetű építmény építési, fennmaradási engedélyezésekor az építmény szerkezeti rendszerétől függetlenül,
 • vagy ha az alapozás várható szintje a környező terepszint alatt 4,0 m-nél mélyebbre ér.
 • jogszabályban meghatározott veszélyes üzemnél,
 • jogszabállyal kijelölt veszélyes környezetben: csúszás‐, omlás‐ és barlangveszélyes, illetve alábányászott, valamint árvíz‐ és földrengésveszélyes területen,
 • ha egynél több szint kerül a terepszint alá,
 • 5 m‐nél nagyobb szabad magasságú, földet megtámasztó építményekhez (támfal)


3. Geodéziai felmérés, tervdokumentáció (kötelező épülettervezésnél 10% teleklejtés felett)

4. Tűzvédelmi dokumentáció, műszaki leírás: Minősíti az épületet az épület anyagainak éghetőségi osztályba való besorolása alapján

5. Egyéb:

 • Gépészeti dokumentáció
 • Elektromos dokumentáció
 • Energetikai tanúsítás

.

.

.

» »

A tervdokumentáció fajtáját és pontos tartalmát az épületbeli funkció határozza mag, (pl. lakóépület, csarnok, vagy étterem, stb.) és az épület elhelyezkedése (pl. sík telek, vagy esetleg lejtős, vagy hegyoldalba épül stb.). Az általános tervdokumentáció kiegészül a szükséges munkarészekkel, tervdokumentációkkal.

Az adatok ismeretében az árajánlatadásnál pontosan egyeztetjük a megrendelővel, hogy milyen munkarészeket és mit kell kötelezően tartalmaznia a tervdokumentációnak az adott esetben.

Az építészeti tervezés díját a tervezett épület nettó alapterületével számoljuk.

Az építész tervek mellé 3D-s kültéri látványtervek készülnek ingyenesen.

Árajánlatot kérek»

.


↑ lap tetejére

főoldal